English   Deutsch   Français
TechnAluX Sp. z o.o.

ul. Pawliczka 26
41-800 Zabrze

technalux@technalux.pl
tel. 32 273 51 24


Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydz. Gospodarczy
KRS 0000486458
Regon 243413277
NIP 648-276-96-17
Kapitał zakładowy 5000 PLN

Zarząd

Prezes Zarządu
Mikołaj Szczepański
zarzad@technalux.pl

Sprzedaż

Kierownik działu sprzedaży
Urszula Korzeniowska-Kwiecień
tel. 533 093 520
urszula.korzeniowska@technalux.pl

Reklamacje

Reklamacje prosimy zgłaszać na adres:
reklamacje@technalux.pl